Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Oznámenie o uložení zásielky

 

Pre: Štefan Eršek, trvale bytom Jelka

Od: M. B. A. Consulting SK, s. r. o., Boženy Němcovej 13, 977 01 Brezno

Pod číslom: OcÚJE-1053/2022

 

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 04.07.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:
 

 

Vyvesené: 14.06.2022

Zvesené:

 

V Jelke dňa 14.06.2022

 

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce20.08.2022
Obec Jelka