Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Všeobecne záväzné nariadenia obce Jelka

 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019  o miestnom poplatku za rozvoj (účinné od 3.5.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka
(účinné od 3.5.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019  o určení názvu ulice (účinné od 3.5.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 - obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 - obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 -obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka (účinné od 17.8.2019)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 - obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (účinné od 17.8.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 - obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka (účinné od 17.8.2019)


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka      (účinné od 1.1.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach  č. 2/2018     (účinné od 1.1.2019)


Rok 2017


Rozpočet obce na rok 2018 - po 1. úprave  (účinný od 22.10.2018)
Rozpočet obce na roky 2019 - 2021 (účinný od 22.10.2018)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka 
     (účinné od 1.1.2018 do 1.1.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach  č. 3/2017     (účinné od 1.1.2018 do 1.1.2019)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka  č. 4/2017 o poskytovaní elektronických služieb    (účinné od 1.1 2018)

Rozpočet obce na rok 2018 - 2020

Rozpočet obce na rok 2017 - po 1. úprave

Rozpočet obce na rok 2017 až 2019

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach (platné od 1.1.2017 do 1.1.2018)

Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku na území obce Jelka (platné od 1.3.2017)

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelka Platná od 01.07.2016
Rozpočet obce na rok 2016 až 2018


Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 až 2017

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jelka č. 3./2015 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného


Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
Rok 2013

Smernica č-01/2013 o jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania v podmienkach obecného úradu

Programový rozpočet obce Jelka na roky 2013 - 2015 - 2. zmena


Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka číslo 2 /2012


Rozpočet obce na rok 2013

Upravený rozpočet obce na rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území obce Jelka


Rok 2012

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka č.1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce


Výška príspevku MŠ jedáleň

Výška príspevku ZŠ jedáleň

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Poskytovanie príspevku na stravu

VZN obce Jelka - dane

Pracovný poriadok


17.09.2019
Obec Jelka