Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Pozvánka na neplánované zasadnutie obecného zastupitežstva obce Jelka na 24.1.2019 / štvrtok/ o 18,00 hod.

 Týmto zvolávam neplánované zasadnutie obecného zastupitežstva obce Jelka na deň 24.1.2019 o 18,00 hod. do budovy obecného úradu v Jelke s nasledovným programom:

                      1. Zahájenie

                      2. Vožba návrhovej komisie a overovatežov zápisnice

                      3. Schválenie programu zasadnutia

                      4. Prerokovanie prekleňovacieho úveru na projekt Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke

                      5.Rôzne: žiadosti a informácie

                      6.Diskusia

       7.Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce08.08.2020
Obec Jelka