Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante


na základe § 21 písm. o) zákona Č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisova § 2 ods. 2 vyhl. MV SR Č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galante od 17.05.2018


pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
riaditeľ
v.r.


Príloha odvolania


27.05.2019
Obec Jelka