Oficiálna stránka obce

Jelka

Úvodná stránka - Obec Jelka
Pozvánka na 2. plenárne zasadnutie obecného zastupitežstva obce Jelkav roku 2017Týmto zvolávam 2. plenárne zasadnutie obecného zastupitežstva obce Jelka na deň 06.06.2017 /utorok/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie
2. Vožba návrhovej komisie a overovatežov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o činnosti
5. Schválenie záverečného účtu obce Jelka za rok 2016
6. Plán práce hlavného kontrolóra obce Jelka za II. polrok 2017
7. Rôzne: - žiadosti - informácie
8. Návrh uznesenia
9. Záver


v.r. Ing. Imre Farkas
starosta obce


12.12.2018
Obec Jelka