Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante vyšetruje aktuálny prípad oklamanej 70-ročnej seniorky z Galanty, ktorú neznáma osoba pripravila o viac ako 8 000 €.

16.06.2021
Vážení obyvatelia, od 01.07.2021 spoločnosť Slovak Lines a. s. mení cestovné poriadky ma prímestských linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Viac informácií nájdete v článku.

14.06.2021

Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 26.02.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove“, na pozemku parc. č. 21, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 25, 26, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021
Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 15.04.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Prístavba k ZŠ“, na pozemku parc. č. 677/1, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021

Upozorňujeme všetkých domácich, ako aj návštevníkov obce Jelka, že v blízkom okolí obce sa v súčasnosti pohybuje medvedica s dvoma mláďatami. Prosíme všetkých o zvýšenú ostražitosť pri pohybe vonku, mimo obce. Medvedica pri ochrane svojich mláďat môže byť nebezpečná pre človeka. Prosíme upozornite na túto situáciu svoje deti, známych a príbuzných. V prípade zaznamenania jej výskytu volajte č. 112.

07.06.2021
Stavebník Árpád Molnár, bytom Dunajská 881/5, 925 23 Jelka, požiadal dňa 10.05.2021 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom TX1/775/2015 dňa 10.08.2015 s právoplatnosťou dňa 11.08.2015.

07.06.2021

Dňa 30.06.2021 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Hlavná, Jahodná, Ravaszová, Vrbová, Školská.

07.06.2021
V zmysle ustanovenia § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Znenie navrhovaných VZN nájdete v článku.

07.06.2021

- novinky e-mailom


 

Počasie Jelka online