Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 04.06.2021 od 08:00 do odvolania.

03.06.2021

Obec Jelka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

31.05.2021

Dňa 20.05.2021 sa uskutočnilo 1. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2021. V článku nájdete zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj uznesenia, ktoré boli prijaté na predmetnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

31.05.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce nad Parnou uznesením č. 14/2021 zo dňa 26.05.2021 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 07.07.2021.

27.05.2021

- novinky e-mailom


 

Počasie Jelka online