Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar


printer  kinyomtatni  

Pozvánka na 3. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2019

 

 


Týmto zvolávam 3. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 14.11.2019 /štvrtok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh VZN obce Jelka – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka - Zmeny a doplnky č. 1.

5. Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019

6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh uznesenia
9. Záver

 

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

 

- E-mail értesítések