Főoldal - Jóka


Slovensky  Slovensky Magyar  MagyarDňa 27.07.2021 nadobudnú účinnosť nové VZN č. 2/2021 a 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

12.07.2021

Dňa 29.06.2021 sa uskutočnilo 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2021. V článku nájdete zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj uznesenia, ktoré boli prijaté na predmetnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

08.07.2021

Stavebník Ján Čéč, bytom Hlavná 488/49, 925 23 Jelka, podal dňa 21.05.2021 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením: „Obchodné stredisko a byt“ na pozemku s parc. č. 1174/8 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka, ktorý je vo vlastníctve stavebníka.

23.06.2021
Jóka község polgármestere összehívja Jóka község 2021. évi 2. képviselő-testületi ülését, melyre 2021 június 29-én (kedd) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi vállalkozói inkubátorházban (2.emelet).

22.06.2021

Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 26.02.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove“, na pozemku parc. č. 21, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 25, 26, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021
Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 15.04.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Prístavba k ZŠ“, na pozemku parc. č. 677/1, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021

- E-mail értesítések