Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka  č.1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne službyVZN č.1/2012 dokument WORD
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v Obci Jelka  dňa 10.09.2012.
                                                                               

VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa:  26.09.2012

                                              
VZN nadobúda účinnosť dňa: 11.10.2012
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke  zmysle § 4 odst.3 písm.p), § 6 a § 11 odst.4 písm.g) zákona  č.369/1990 Zb. o obcenom zriadení, v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 72 odst.2 a § 80 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách), sa uznieslo na tomto Všeobecnom záväznom nariadení Obce Jelka .

 
 
Článok č.1
Úvodné ustanovenia
 

(1)   Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelka  (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti

a) o rozhodovaní a odkázanosti na sociálne služby,

b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,

c) o poskytovaní a zabezpečovaní opatrovateľskej služby,

d) o spôsobe    a   výške    úhrady   za   poskytovanú   sociálnu   službu   a za   poskytovanie

    opatrovateľskej služby

 

        (2) Sociálnou službou podľa tohoto VZN sa rozumie opatrovateľská služba ¹)

 
Článok č.2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
 

(1)   Konanie o odkázanosti na   sociálnu službu, opatrovateľskú službu   a na sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.

(2)   Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Obci Jelka  na Obecný úrad v Jelke .

(3)   Obec Jelka  rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu a o zániku odkázanosti na sociálnu službu, podľa odst.1 tohto článku, u fyzických osôb s trvalým pobytom v Obci Jelka

(4)   Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.(§ 48 až 51 zákona o sociálnych službách)

(5)   Obec Jelka  na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,ktorý obsahuje:

            a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoci inej fyzickej osoby,

            b) znevýhodnenie    fyzickej     osoby    s    ťažkým    zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo

            s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti      

            o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

c) návrh druhu sociálnej služby,

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 
Článok č.3
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
 

(1)   Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Jelka , Obecnému úradu v Jelke  do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľ sociálnej služby zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie výšky úhrady za sociálnu službu.

(2)   Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby je povinná na výzvu Obce Jelka  zúčastniť sa na posúdení zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom.

 
 
Článok č.4
Poskytovanie sociálnych služieb
 

      Obec Jelka zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť.

 
Článok č.5
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
 

(1)   Obec Jelka   ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe podanej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby2.)

 

(2)   Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom,ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.Obec Jelka poskytne sociálnu službu osobe odkázanej na sociálnu službu, na základe zmluvy ³) o poskytovaní sociálnej služby,ktorú uzatvorí žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a Obec Jelka .

(3)   Podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, pokiaľ v tomto VZN nie je uvedené inak.

(4)   V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

(5)   Obec Jelka ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,

a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,

b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby,

c) obec rozhoduje o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Obec Jelka  je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.

 
Článok č.6
Opatrovateľská služba
 

(1)   Opatrovateľská služba je terénna služba, ktorú poskytuje Obec Jelka  v domácnosti prijímateľa sociálnej služby výlučne na území Obce Jelka v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

(2)   Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v Obci Jelka a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách./príloha č.4 k zákonu č.448/2008 Z.z.

(3)Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

            a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

            b) ktorá je   opatrovaná     fyzickou    osobou,   ktorej   sa    poskytuje    peňažný   príspevok

                za opatrovanie podľa osobitného predpisu

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení

                touto nákazou.

      (4) Obec ako poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinná zverejňovať informácie podľa

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečovať ochranu osobných údajov.

     
Článok č.7

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť

základné sociálne aktivity a ich rozsah
 

        (1) Opatrovateľskou   službou   sa    poskytujú   úkony   sebaobsluhy,    úkony starostlivosti o

 domácnosť a základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o

 svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít /ďalej len dohľad//príloha

 č.4 k zákonu č.448/2008 Z. z./

        (2) Rozsah úkonov sebaobsluhy , úkonov   starostlivosti o domácnosť a základné   sociálne

 aktivity na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.

        (3) Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie   byť   nižší,    ako je rozsah zodpovedajúci

 stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z.z. o

 sociálnych službách.
      
Článok č.8

Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

        (1) Výška úhrady   za   opatrovateľskú   službu   je   stanovená   v   závislosti   od času a doby

   jej poskytovania.

        (2) Výška   úhrady   za   opatrovateľskú   službu   je: 0,50,- eur   za jednu hodinu

              poskytovaném opatrovateľskej služby podľa orientačného normatívu na čas potrebný na

              vykonávanie úkonov opatrovateľskej služby./príloha č.1. k VZN/.
        (3) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa zodpovedajúceho
 stupňa odkázanosti fyzickej osoby a rozsahu hodín poskytovaných úkonov v prepočte na

 počet pracovných dní v príslušnom mesiaci.

        (4) Prijímateľ   opatrovateľskej   služby   je   povinný   uhradiť   Obci   Jelka  úhradu 

             za poskytnutú   opatrovateľskú   službu    najneskôr do 15.dňa   kalendárneho mesiaca,

             ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bola opatrovateľská služba

              poskytnutá.

       (5) Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu

 a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú   službu musí prijímateľovi sociálnej

 služby   zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre

 jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č.601/2003 Z.z.o životnom minime a o zmene

 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

        (6) Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob je určenia a platenia úhrady sa určuje“Zmluvou o

 poskytovaní opatrovateľskej služby“ v súlade s týmto nariadením.
        .
Článok č.9
Záverečné ustanovenia
 

          Toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Jelka č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Jelke  dňa 26.09.2012 uznesením č. 11 c.,/2012/OZ-4

a nadobúda účinnosť po 15 dňoch od vyvesenia VZN na úradnej tabuli.

 
 

                                                                                                          

                                                                                                          Ing. Imre Farkas

                                                                                                                 starosta obce

 
 
 
 
 

_____________

¹) § 41 zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o

    živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov

²) § 74 odst. 3   zákona č. 448/2008   Z.z. o sociálnych   službách   a o zmene a doplnení zákona

    č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov

³) § 74 odst.7 zákona č. 448/2008  Z.z. o sociálnych   službách   a o zmene a doplnení zákona

    č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov.

 
 
- novinky e-mailom