Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA


Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie upravuje podrobnosti o plánovaní, riadení a zabezpečovaní evakuácie a o plnení úloh a vykonávaní opatrení spojených s evakuáciou.

Evakuácia sa vykonáva:
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Každý evakuovaný si môže vziať so sebou iba obmedzené množstvo vecí na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb.

EVAKUAČNÁ BATOŽINA

1. Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť

a) u dospelých osôb - 50 kg na jednu osobu,
b) u detí - 25 kg na jednu osobu.

2. Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou

a) osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
b) osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
c) základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
d) predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
e) vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
f) prikrývku, spací vak,
g) náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
h) ďalšie nevyhnutné osobné veci.

EVAKUÁCIA SA PLÁNUJE A ZABEZPEČUJE:

a) v okolí jadrového zariadenia
1. z pásma vymedzeného 5 km vzdialenosťou pre všetko obyvateľstvo v plnom rozsahu,
2. z pásma vymedzeného 10 km vzdialenosťou pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva v plnom rozsahu,
3. z pásma vymedzeného 21 km a 11 km vzdialenosťou od zdroja v Jaslovských Bohuniciach a 20 km vzdialenosťou od zdroja v Mochovciach pre ohrozené obyvateľstvo;

b) z územia ohrozeného kontamináciou po havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky;

c) z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, zvierat na tomto území;

d) z územia ohrozeného haváriou vodných stavieb;

e) po vyhlásení vojnového stavu z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojnového stavu;“.

„f) po vyhlásení vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny.“.

RIADENIE A ZABEZPEČOVANIE EVAKUÁCIE

Vykonáva sa na základe vopred spracovaných plánov evakuácie ministerstiev, ústredných orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, štátnych orgánov, obvodných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na evakuácii.

V objekte riadi evakuáciu právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom štábu CO.

V obci riadi a zabezpečuje evakuáciu starosta obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce.

V obvode riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta obvodného úradu prostredníctvom evakuačnej komisie obvodu, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územie obce v územnom obvode.

V územnom obvode kraja riadi a zabezpečuje evakuáciu prednosta obvodného úradu v sídle prostredníctvom evakuačnej komisie kraja, ak je potrebné vykonať evakuáciu mimo územný obvod obvodného úradu.
- novinky e-mailom