Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

  » O OBCI
printer  vytlačiť  

Ukrytie

 

Zabezpečovanie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

 

Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov upravuje:

1. druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom ( § 43d až 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov),
2. technické podmienky zariadení civilnej ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu.
 

Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom za ochranné stavby sa na účely zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov považujú:

1.  ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov,

2.  chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.

 

Ochranné stavby budované na účely civilnej ochrany podľa druhu ochrany sa považujú:

  • odolné úkryty,
  • plynotesné úkryty,
  • jednoduché úkryty budované svojpomocne

- na ochranu obyvateľstva v čase vojny a vojnového stavu,
- na ochranu obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti.

 

Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré sa zriaďujú vo vybraných odolných a plynotesných úkrytoch budovaných v stave bezpečnosti a ktoré slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie úloh súvisiacich

  • s ochranou štátnych orgánov,
  • s organizovaním a riadením záchranných prác.
 

Za stavby predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany sa považujú najmä

  • sklady civilnej ochrany,
  • kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,
  • vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany,
  • strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu.
 

Stavebno-technické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej ochrany budovaných samostatne a budovaných v stavbách v súlade s ustanoveniami § 43 až 43e stavebného zákona tak, že ochranné stavby

1.  sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných objektov alebo ako samostatne stojace stavby,

2.  tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia,

3.  sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,

4.  sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb,

5.  sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd k objektu pre ukrývané osoby a spĺňali podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C prvého bodu vyhlášky,

6.  sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C piateho bodu vyhlášky,

7.  majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie,

8.   spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K0 podľa prílohy č. 1 štvrtej časti vyhlášky.


Stavebnotechnické požiadavky na ochranné stavby podľa ustanovenia § 4 ods. 1 vyhlášky sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia v územných obvodoch takto:

1.   v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti,

2.   v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu najmä v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,

3.   v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,

4.   v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre plánovaný počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti.

Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva podľa § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozdielne podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky (nariadenia vlády SR č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) vyplývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojny a vojnového stavu v územných obvodoch takto:

1.  na území kategórie I a II v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,

2.  na území kategórie III v plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,

3.  na území kategórie IV v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne,

4.  na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch, v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne s kapacitou do 50 ukrývaných osôb a v bytových domoch a plynotesných úkrytoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb.

 

Jednoduché  úkryty  budované  svojpomocne

 

       Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu.

      Vhodné podzemné a nadzemné priestory stavieb vybrané pre jednoduché úkryty možno považovať za ochranné stavby až po vykonaní špecifických úprav, ktoré sú potrebné na pripravenosť stavieb plniť účel, na ktorý boli vybudované.

     Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty musia spĺňať požiadavky na

 

a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,

b) zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,

c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,

d) statické a ochranné vlastnosti,

e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom, filtračným a ventilačným zariadením,

f) utesnenie.
 

     Ak po vzniku mimoriadnej udalosti z časových dôvodov nie je možné uviesť jednoduché úkryty do stavu technickej pripravenosti a zabezpečenia príjmu ukrývaných osôb, ukrytie obyvateľstva sa zabezpečuje v ochranných priestoroch budov.

 
 

Zásady ochrany v ochranných priestoroch budov

 

 

Ochranné priestory sa pripravujú na účel ochrany pred účinkami nebezpečných látok podľa možnosti v pivniciach domov, ale aj v ich zvýšených podlažiach. Hlavnou požiadavkou je ich dokonalé utesnenie. Stupeň ochrany pred kontamináciou je tým vyšší, čím hlbšie je ochranný priestor zapustený do zeme. Na zriadenie ochranných priestorov je výhodné prednostne využívať miestnosti veľké, s malým počtom okien a dverí, pokiaľ možno v pivniciach a nižšie položených priestoroch, ktoré nie sú v rohu budov a ktoré susedia s ďalšími miestnosťami vhodnými na úpravu ochranných priestorov. Vhodné je, ak sú v blízkosti kúpeľní a sociálnych zariadení, ktoré po utesnení možno používať.

 
 
JEDNODUCHÉ  ÚKRYTY PRE  KAPACITU  DO  50  UKRÝVANÝCH  OSÔB
 

A. Dispozičné riešenie

 

Dispozícia ochrannej stavby musí byť vyriešená v rámci projektovej prípravy a výstavby pre plánovaný počet ukrývaných osôb, a to členením priestorov a ich plochy. Stavebné úpravy a technické vybavenie, napríklad strojovňa pre filtračné a ventilačné zariadenie súvisiace so spohotovením úkrytu, sú súčasťou projektovej dokumentácie.

 

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva

 
a) z utesnenia okien a dverí,
b) zo spohotovenia sociálnych častí,
c) zo zabezpečenia vody,
d) z označenia nástupu a výstupu z úkrytu,
e) z označenia asanačných priepustov,

f) zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,

g) z osadenia komínčekov – vzduchovodov do úkrytových častí.

 

 Základné plošné a objemové ukazovatele

 
       -  podlahová plocha 1,0 – 1,5 m2/1 osobu
       - minimálna svetlá výška 2,1 m
       - zásoba pitnej vody 2,0 l/1 osobu/1 deň

       - množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu 10,0 a 14,0m3/1 osobu/1 hodinu

 

 Členenie priestorov a ich plochy

 

       - miestnosti pre ukrývané osoby 1,0 – 1,5 m2/1 osobu

       -  priestory na sociálne zariadenia

       -  priestor na uloženie zamorených odevov 0,07 m2 podlahovej plochy

 
B. Technické riešenie
 

Zvýšenie ochranných vlastností sa dosiahne :

 

    - spevnením oslabených miest obvodových konštrukcií, najmä dverných,    

       okenných a vetracích otvorov,

    -  vybudovaním tieniacich stien.

      Na vchody sa používajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvárať smerom von. Vhodné je navrhovať dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 m.

      Tieniaca stena sa umiestňuje zvonku alebo vnútri úkrytu čo najbližšie ku vchodu alebo vjazdu, vždy však tak, aby bola zachovaná priechodná šírka dverí. Výška tieniacej steny nesmie prekrývať celý otvor a musí byť vybudovaná do výšky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.

       Parapety okenných otvorov v podzemných podlažiach musia byť najmenej 170 cm nad podlahou.

       Presvetľovacie otvory v podzemných podlažiach musia byť najmenej 65 cm nad miestom na ležanie.

Utesnenie sa dosiahne utesnením všetkých otvorov vedúcich do úkrytu s použitím dostupných tesniacich materiálov.

 
C. Vetranie
 

1 Prirodzené vetranie sa zabezpečuje v úkrytoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb. Ak sa jednoduché úkryty

skladajú z niekoľkých menších miestností, každá miestnosť musí mať samostatné prirodzené vetranie. Pri prirodzenom vetraní sa využíva prirodzený ťah vzduchu vznikajúci rozdielom teplôt vonku a vnútri úkrytu.

        Vonkajší vzduch sa privádza komínčekom, ktorého nasávací otvor musí byť 1,5 až 2,0 m nad úrovňou terénu a ktorý vyúsťuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou.

       Znehodnotený – vydýchaný vzduch sa odvádza komínčekom vyústeným 0,2 až 0,25 m pod stropom a vyvedeným čo najvyššie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 1 m vyššie, ako je nasávací otvor prívodného vzduchu.

       Komínčeky – vzduchovody sa zhotovujú v rámci výstavby, a to z plechových, plastových, novodurových a iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák. Pri podzemných garážových objektoch vo veľkokapacitných ochranných stavbách je minimálna svetlá výška 2.1 nad 300 ukrývaných osôb 3,3 m, do 300 ukrývaných osôb 2,4 m.

 

Časové normy na uvedenie ochranných stavieb do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo v čase vojny a vojnového stavu

 

1.  Odolné úkryty a plynotesné úkryty

 
-  dvojúčelovo nevyužívané do 2 hodín

-   dvojúčelovo využívané do 12 hodín

 

2 Jednoduché úkryty

 
-   príjem ukrývaných osôb do 12 hodín
-  zvýšenie ochranných vlastností do 24 hodín.
 
 
 
 
 
 
- novinky e-mailom