Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka na 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2020


 


 

 

Týmto zvolávam 2. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ v Jelke s nasledovným programom:

 

 

1.   Zahájenie 

2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.   Schválenie programu zasadnutia 

4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

5.   Interpelácia 

6.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

7.   Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020

8.   Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020

9.   Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019

10. Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží

11. Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID-19

12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

13. Rôzne: žiadosti

   informácie

14. Diskusia

15. Návrh uznesení

16. Záver 

 

 

 

v.r. Ing. Gabriel Kiš

      starosta obce

 

- novinky e-mailom