Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka

 

             

 

 

Týmto zvolávam 1. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 31.03.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1.Zahájenie
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.Schválenie programu zasadnutia
4.Správa o činnosti
5.Prejednanie koncepcie realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia v Jelke
6.Rôzne:žiadosti, informácie
7.Diskusia
8.Návrh uznesenia
9.Záver
 

 
 
v.r. Ing. Imre Farkas
    starosta obce
 
 
                                                           
- novinky e-mailom