Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

Pozvánka

 

             

Týmto zvolávam  3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 28.06.2013  /piatok/ o 15,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

 
1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o činnosti

5. Prerokovanie záverečného účtu obce Jelka za rok 2012

6. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2013-06-25

7. Rôzne:žiadosti
                informácie 
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver
 
 
v.r. Ing. Imre Farkas
    starosta obce
 
 
                                                           
- novinky e-mailom