Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  
                                                                P O Z V Á N K A

Týmto zvolávam 2. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 30.05.2016 /pondelok/ o 17,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o činnosti
5. Odsúhlasenie „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Mikroregión Horný Žitný ostrov na programové obdobie 2014 – 2022“
6. Odsúhlasenie „ Záverečného účtu obce Jelka za rok 2015“
7. Odsúhlasenie „ Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelka od 01.07.2016
8. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
9. Rôzne: témy na prerokovanie:

- cyklotrasy
- zberný dvor
- detské ihriská
- územný plán
- projekt Malý Dunaj
žiadosti
informácie
13. Diskusia
14. Návrh uznesenia
15. Záver

                            v.r. Ing. Imre Farkas

                             starosta obce
- novinky e-mailom