Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 26.02.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove“, na pozemku parc. č. 21, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/6, 25, 26, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021
Žiadateľ Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, v zastúpení primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom, podal dňa 15.04.2021 na Obec Jelka žiadosť o stavebné povolenie stavby „Prístavba k ZŠ“, na pozemku parc. č. 677/1, k. ú. Sládkovičovo, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

14.06.2021

Stavebník Árpád Molnár, bytom Dunajská 881/5, 925 23 Jelka, požiadal dňa 10.05.2021 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom TX1/775/2015 dňa 10.08.2015 s právoplatnosťou dňa 11.08.2015.

07.06.2021
V zmysle ustanovenia § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Znenie navrhovaných VZN nájdete v článku.

07.06.2021

Obec Jelka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

31.05.2021

Dňa 20.05.2021 sa uskutočnilo 1. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2021. V článku nájdete zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ako aj uznesenia, ktoré boli prijaté na predmetnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

31.05.2021

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční dňa 20.05.2021 (štvrtok) o 18:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v Jelke (2. poschodie).

17.05.2021
U9, a. s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dobrovoľných dražbách") zverejňuje na základe návrhu záložného veriteľa v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách oznámenie o dražbe.

12.05.2021

- novinky e-mailom