Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

printer  vytlačiť  

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č. 959/17, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-700/2021                                                                          V Jelke dňa 03.06.2021

TX2

 

 

 

 

 

 

Árpád Molnár, bytom Dunajská 881/5, 925 23 Jelka

 

-          žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

 

 

 

POVOLENIE ZMENY STAVBY

pred jej dokončením

 

 

 

          Stavebník Árpád Molnár, bytom Dunajská 881/5, 925 23 Jelka, požiadal dňa 10.05.2021 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom“ pred jej dokončením, na ktorú Obec Jelka vydala stavebné povolenie pod číslom TX1/775/2015 dňa 10.08.2015 s právoplatnosťou dňa 11.08.2015.

         

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol takto:

podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona

 

 

povoľuje

 

 

pre stavebníka:            Árpáda Molnára,

                                   bytom Dunajská 881/5, 925 23 Jelka

zmenu stavby:            „Rodinný dom“

 

pred jej dokončením, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 293/31 a 293/43 v katastrálnom území Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, a je vedený na LV č. 1605.

 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu:

 

1.   Bod číslo 12. stavebného povolenia sa mení takto:

Stavba bude dokončená najneskôr do 06/2023.

 

Podmienka Obce Jelka:

Pozemky určené na výstavbu predmetného rodinného domu sú prístupné z ulice Mostová po nespevnenej príjazdovej komunikácii, t.j. po pozemku reg „E“ KN parc. č. 316 v kat. úz. Nová Jelka. Pozemok reg „E“ KN parc. č. 316 v zmysle  LV č. 1684 je vo vlastníctve Obce Jelka.

Stavebník súhlasí s podmienkou Obce Jelka, že Obec Jelka nie je povinná realizovať spevnenie tejto príjazdovej komunikácie a jej zimnú údržbu, a nie je povinná ani vybudovať verejné osvetlenie v tejto lokalite – realizáciu a údržbu prístupovej cesty bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady.

 

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Obcou Jelka pod č. TX1/401/2016 zo dňa 04.04.2016 zostávajú nezmenené.

 

 

                                                                             Odôvodnenie

 

            Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnení záujmy účastníkov. Nakoľko základné údaje charakterizujúce stavbu sa nemenia, Obec Jelka upustila od zvolania konania.

 

Predĺženie platnosti stavebného povolenia stavebníci žiadali z finančných dôvodov.

 

 

Poučenie

 

            Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                           starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.    Štefan Somola, SK

2.    Mária Somolová, SK

3.    Jozef Csányi, SK

4.    Karolína Lelkešová, SK

 

Doručí sa poštou:

1.    Árpád Molnár, Dunajská 881/5, 925 23 Jelka

2.    Karol Fellinger, Jahodná 216, 925 23 Jelka

3.    Zoltán Rablanský, Šašovská 6, 851 06 Bratislava

4.    Alžbeta Bánoczká, Dunajská 881/5, 925 23 Jelka

5.    Michal Horváth, Hlavná 764/108, 925 23 Jelka

6.    POLAGRO s.r.o., Hlavná 1237, 925 23 Jelka

7.    SAXUM s.r.o., Eliášovce 713, 930 38 Nový Život

8.    Jozef Turáni, Eliášovce 165, 930 38 Nový Život

9.    k spisu

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa:7.6.2021

 

- novinky e-mailom